#

مهندس محسن نادری

سمت: مدیرعامل

#

دکتر اسماعیل تبادار

سمت: رئیس هیئت مدیره

#

مهندس امیرعلی نجمی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

#

دکتر مهرداد شکوه عبدی

سمت: عضو هیئت مدیره

#

مهندس محمدرضا حجازی

سمت: عضو هیئت مدیره

#

مهندس بهزاد بهلولی

سمت: مدیر پروژه

#

مهندس محمد وحید رودسری

سمت: معاون فنی

#

مهندس اصغر فراهانی‌پور

سمت: معاون سرمایه گذاری و خرید

#

مجید صادقی‌پور

سمت: معاون مالی و اداری