هیئت مدیره

#

دکتر اسماعیل تبادار

سمت: رئیس هیئت مدیره

#

مهندس امیرعلی نجمی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

#

دکتر مهدی چمنزاد 

سمت: عضو هیئت مدیره

#

مهندس محمدرضا حجازی

سمت: عضو هیئت مدیره

#

مهندس آیت مراد پور

سمت: عضو هیئت مدیره

پرسنل شرکت

#

مهندس محسن نادری

سمت: مدیر عامل

#

مهندس بهزاد بهلولی

سمت: مدیر پروژه

#

مهندس حسین محبوب زاده

سمت: مدیر مهندسی

#

غلامرضا سلیمانی جویا 

سمت: مدیر مالی

#

مهندس اصغرفرهانی پور

سمت: مدیر امور حقوقی و قراردادها

#

مهندس نیما صداقت

سمت: واحد حمل و نقل ریلی

#

مهندس حمیدرضا یوسف سیرت

سمت: مسئول برنامه ریزی و کنترل

#

مهندس محمدرضا ایزدی جهرمی

سمت: مدیر منابع انسانی