هیئت مدیره

#

دکتر اسمعیل تبادار

سمت: رئیس هیئت مدیره

#

مهندس محسن نادری

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

#

مهندس سید محمدرضا حجازی

سمت: عضو هیئت مدیره

#

مهندس کامجو

سمت: عضو هیئت مدیره

#

مهندس قاسمی مقدم

سمت: عضو هیئت مدیره

پرسنل شرکت

#

مهندس محسن نادری

سمت: مدیر عامل

#

مهندس بهزاد بهلولی

سمت: مدیر پروژه

#

مهندس حسین محجوب زاده

سمت: مدیر مهندسی

#

مهندس محمدرضا ایزدی جهرمی

سمت: مدیر مالی و منابع انسانی

#

مهندس اصغرفرهانی پور

سمت: مدیر امور حقوقی و قراردادها

#

مهندس حمیدرضا یوسف سیرت

سمت: مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

#

علی زارعی

سمت: مدیر مالی

#

مهندس نیما صداقت

سمت: واحد حمل و نقل ریلی